Program Hakkında

 

 

   İstanbul Üniversitesi’ne bağlı olan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Programı, dört yıllık uzaktan öğretim lisans programıdır. Program Ulusal ve Sektörel Yeterlilikler Çervevesi'ni dikkate alarak, öğrencilere çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgileri sunmaktadır. Bu bilgileri kullanabilme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ile ilgili verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, söz konusu verilerden hareketle çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ile ilgili sorunları çözümleyebilme, takım çalışmasında karmaşık sorunlar karşısında takımın bir üyesi olarak gerekli sorumlulukları alabilme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme, düşüncelerini ve çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki verileri toplamada bilimsel ve etik değerleri dikkate alma ve sahip olduğu bilgileri bireysel kariyerine yansıtabilme gibi yetkinlikler kazandırmayı öngörmektedir.

 

DETAYLI BİLGİ

    Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı'yla öğrencilere,

- Sosyal bilimlerde temel kavramları kavrayabilme, kavramlararası ilişkilere detayları ile hakim olabilme,

- İktisadi ve sosyal olgularla alanındaki kavramları bağdaştırabilirle, insanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyişini takip edebilme,

- Temel iktisat modellerini analitik olarak kavrama ve ifade etme, modellerin ana hatlarında ayrımtılarına doğru izdüşümü çıkarabilme, BECERİ: - Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını takdir edebilme,

- Temel iktisadi ve sosyal problemleri çözme yeteneğine sahip olabilme ve ayrıntılı tekniklerle analiz becerisini elde edebilme,

- İktisadi ve sosyal çevreye dair bilgileri edinme, işlevlerini ve faydalarını ayırt edecek donanıma sahio olma,

- Türk dilini etkin kullanabilme becerisi; araştırma yapmada en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma,

- Kantitatif yöntemlerle, mantıksal akıl yürütme süreçlerine ve modelleme tekniklerine vakıf olabilme

becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 
 

BAŞVURU KOŞULLARI

 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı'na başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.


Fakülteye girebilmek için, ÖSYM tarafından yapılan LYS sınavında TM-1 puan türünde programı kazanmış olmak ve başka bir yüksek öğretim programında kayıtlı olmamak gerekir. Yatav Geçişler: Diğer yükseköğretim kurumlarından Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına veya Üniversitenin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan 24.04.2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kuruınlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Dikey Geçişler: Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olanların, bitirdikleri alanların devamı niteliğindeki lisans programlarına dikey geçişleri, 19.02.2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programlan Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü: Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabülü Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 21.01.2010 tarihli toplantısında alınan Yurtdışından Öğrenci Kabulü Esaslarına İlişkin Kararı'na dayanılarak hazırlanan İstanbul Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabulü Yönergesi'ne göre yapılmaktadır.

Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere AUZEF web sitesinden ulaşabilirsiniz.

 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

   Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı; iktisat, matematik, işletme, sosyal siyaset, hukukun temel kavramları, uluslararası ilişkiler, mikro iktisat, istatistik, çalışma ekonomisi, iktisat tarihi, yönetim ve organizasyon gibi alanlar üzerine zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Dersler internet üzerinden yayınlanan etkileşimli materyaller, notlar, video ve sunum formatlarında olup basılı materyal bulunmamaktadır. Örnek ders materyallerini incelemek için aşağıdaki bağlantılardan indirebilir, dört yıllık ders programına Ders Planları linkinden ulaşabilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

   Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 


MEZUNİYET

   Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.


Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Mezunu” ünvanını kazanırlar.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilir.

 

 


KARİYER OLANAKLARI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisans Programı mezunları, bankacılık ve fınans sektörü de dahil olmak üzere özel sektördeki bütün iş kollarında, sendikalarda uzman, denetçi ve üst düzey yönetici olarak iş bulma imkanına sahiptir. Ayrıca başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm resmi kuruluşlarda müfettiş ya da uzman personel olarak istihdam edilmektedirler.

Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.